Rusça web sitesi için tıklayın..

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA


Çekişmeli Boşanma

Tek Taraflı Boşanma Davası Nedir?

4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 167. Maddesinde boşanma davası açmaya hakkı olan eş boşanma davası açabilir demektedir. Boşanma davası açabilmek için diğer eşin rızası aranmaz,  eşlerden birinin tek taraflı olarak başvurusu üzerine açılacak olan boşanma davası tek taraflı boşanma davasıdır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davası eşlerden birinin tek taraflı olarak boşanma istemiyle davası açması ya da her iki tarafın da boşanmak istemesine rağmen boşanmanın hukuki sonuçları açısından mutabakata varamamaları sebebiyle açılacak olan davaya çekişmeli boşanma davası denir.

Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 2. maddesinin 2. fıkrası "Aile mahkemesi kurulamayan yerlerde bu Kanun kapsamına giren dava ve işlere, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemesince bakılır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun

gereği davanızı Aile Mahkemesi olmayan yerlerde Aile Mahkemesi Sıfatıyla Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne hitaben yazılacak dilekçe ile davanın açılması gerekir.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 168. Madde hükmüne göre eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Çekişmeli boşanma davası yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun olarak davanın açılmasında yetkili ve görevli olan mahkemeye sunulacak boşanma dava dilekçesi ile açılır.

Çekişmeli boşanma davasında taraflar arasında yaşanacak uyuşmazlıklarda tarafların kanunen korunan hakları konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir. Bu nedenle daha sonra taraflar açısından hak kaybı yaşanmaması sebebiyle davanın alanında uzman boşanma avukatı vasıtasıyla açılması büyük önem taşır.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davalarının ne kadar süreceğine ilişkin olarak net bir süre verilememektedir. Davanın görüleceği mahkemenin iş yoğunluğu, davada sunulacak olan delillerin varlığı , tanıkların çokluğuna göre dava süresi değişebilmektedir.

Mahkemenin boşanma sebepleri konusunu araştırması ve dosyaya ilişkin olarak  karar vermesi arasında ortalama olarak beş altı celse geçecektir. Avukat tarafından yürütülen boşanma davalarında ise davanın üç dört celsede karara çıkarak boşanmanın daha erken sürede gerçekleşmesi sağlanabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Ücreti

Çekişmeli boşanma davasında net bir avukatlık ücreti söylenmesi mümkün değildir. Bu ücret eşlerin mali durumuna, boşanmada uyuşmazlık konusunun maddi değerine, boşanmada talep edilenlerin mahiyetine göre değişim göstermektedir. AVUKATLIK ASGARİ TARİFESİ'nde belirtilen ücretten az olmamak üzere, davayı yürütecek olan uzman boşanma avukatı tarafından belirtilecek ücret karşılığında ödeme gerçekleştirilir. Ayrıntılı bilgi için iletişim formu doldurarak iletişime geçebilirsiniz.