Rusça web sitesi için tıklayın..

HAKARET SUÇU (MADDE 125)


Ceza Hukuku, Ceza Avukatı ve Ceza Davaları

Basın camiasından sık sık duyduğumuz hakaret suçu oldukça geniş kapsamlıdır. TCK 125-131 arasındaki maddeler, hakaret suçunun niteliğini belirlemiştir. Kişinin saygınlığını ve şerefini rencide edecek olan söz ve davranışlarla hakarete uğraması, kanunumuzda cezalandırılan bir suçtur. Hakaret suçu, şikayete bağlıdır ve bir kişi hakarete uğradığını iddia etmesi durumunda bunu öğrendiği tarihten 6 ay içinde şikayet hakkını kullanabilir. Nitelikli hakaret ise, şikayete tabi olmamakla birlikte süresi de sınırı da yoktur.

Basit hakaret TCK 125.maddesine göre uzlaştırma ile sonuçlanarak kapatılabilir, uzlaştırma olmazsa dava açılabilir ve tazminat hükmedilebilir. Nitelikli hakaretin de cezai yaptırımı daha yüksektir. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret gibi suçlarda uzlaşma olmadığından, şikayet olmasa dahi kişi hakkında yasal işlem başlatılır.

Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret suçu işlemiş kişi, basit hakaretlerde şikayete bağlı, nitelikli hakaretlerde ise şikayete bağlı olmayan şekilde cezalandırılır. Bu yüzden hakaret davasınezaketsizlik ve kabalıkla karıştırılmaması gereken bir konudur. Dava açmak için savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmak ve avukata vekalet verilerek hakaret davası açmak gerekmektedir. Kişinin yokluğunda hakaret için en az 3 kişinin var olması gerekir. 2 kişi ya da 1 kişinin ifadesi hakareti kanıtlamaz.

Hakaret Sayılan Kelimeler Nelerdir?

Hakaret sayılacak kelimeleri kanunda tek tek saymak mümkün değildir. Bu yüzden hakaret sayılan kelimeler kişinin haysiyetine yönelik söylenen her türlü kelimedir.

İnternet kullanımı hakaret suçlarının kapsamını da arttırmıştır. İspatlanması görece daha kolay olan internetten hakaret, sosyal medya ve mail yoluyla yapılabilir. Bu durumda da hakaret içerikli mesaj ispat olarak gösterilirken, dava açılabilir.

Hakaret Suçu Cezası Ne Kadardır?

Hakaretin niteliğine göre değişen hakaret suçu TCK hükümlerine göre cezalandırılmaktadır. Hakaret sayılan kelimelerin tespit edilmesi ve kişinin toplum içindeki konumu, hakaretin uğrattığı maddi ve manevi zarar gibi konular hakaret suçuna verilecek cezanın arttırılmasına neden olur. Ancak süre söz konusu olduğunda ve ağır tahrik, karşılıklı hakaret varsa bu süreç değişebilir. Süreç hakkında bilgi almak ve hak kaybı yaşamamak için uzman ceza avukatı kadromuza danışabilirsiniz.